How to submition

   Tài khoản

Đăng ký tài khoản

 • Truy cập vào đường dẫn http://vniesweb.vtranet.com

 • Click vào “Submission” góc phải trên cùng màn hình để đăng ký

 

 • Nhập thông tin đăng ký (yêu cầu nhập đầy đủ thông tin vào những trường có dấu sao)

 

Kích hoạt tài khoản

 • Sau khi đăng ký sẽ nhận được một email kích hoạt tài khoản 

 • Click vào đường dẫn để chuyển đến màn hình kích hoạt.

 • Click vào login để thực hiện kích hoạt tài khoản

 

 • Nhập lại mật khẩu mới và lưu lại để hoàn tất

 • Lưu ý : mật khẩu nên được đặt kết hợp cả chữ và chữ và dài tối thiểu 8 ký tự để giúp tăng cường bảo mật.

 

Đăng nhập

 • Truy cập vào đường dẫn http://vniesweb.vtranet.com

 • Click vào “for authors  / for reviewers & editors” ở bên phải chức năng website để chuyển đến màn hình đăng nhập.

 • Nhập thông tin tài khoản , mật khẩu để truy cập vào phần mềm.

 • Chọn vai trò đăng nhập sau khi đăng nhập.

 • Icon quả chuông : nhận các thông báo mới nhất

 • Icon mũi tên : trở về màn hình chọn vai trò

 • Icon người dùng : Cập nhật lại thông tin tài khoản (thiết lập thông tin tài khoản)

 • Logout : thoát khỏi tài khoản 

 

Tác giả (author). [Nếu chọn vai trò là author]

Thêm mới bài viết

 
 
 • Trên menu “ Articles > Add articles”

 • Nhập đầy đủ thông tin cá trường có dấu (*)

 • Type: loại bài viết (chọn hoặc để mặc định là Articles)

 • Comments for the Editor: Nếu nhập sẽ tạo ra thảo luận được gắn vào bài viết sau khi bài viết được tạo.

 • Refers: Nhập các tài liệu tham khảo.

 • Author: Nhập thông tin của tác giả và người đóng góp.

 • Thêm tập tin sau khi tạo mới bài viết: chi tiết bài viết mục danh sách “Files” nhấn vào “Add files” để thêm mới file tài liệu.  Chỉ thêm khi bài viết chưa được phê duyệt.

 • Thêm thảo luận cho bài viết: chi tiết bài viết mục danh sách “Discussions” nhấn “add discussions” để thêm mới thảo luận. Thảo luận dùng để trao đổi giữa author với người duyệt bài trong quá trình soạn thảo bài viết.

 • Tác giả sẽ nhận được các thông báo khi: 

  • Bài viết bị hủy.

  • Bài viết được phê duyệt sơ loại

  • Bài viết được được đánh giá

  • Bài viết được được duyệt đăng 

 • Thông báo sẽ được nhận thông qua 2 hình thức: 

  • Thông qua icon quả chuông trên pm 

  • Thông báo qua email

 

Danh sách bài viết

 
 
 • Trên menu “ Articles > My Articles

 • Danh sách này cho phép quản lý các bài viết đã tạo và tình trạng của từng bài viết. Để xem chi tiết bài viết nhấn vào tiêu đề của bài viết.

 • “Submit articles” cho phép tạo nhanh bài viết

 • Các nút hiển bên dưới “Submit articles” thống kê nhanh số lượng tình trạng bài viết, ngoài ra cho phép lọc nhanh các bài viết ở các tình trạng khác nhau khi click vào các nút.

 

 

Danh sách thảo luận (Discussions)

 
 
 • Trên menu “ Articles > Discussions

 • Danh sách quản lý thảo luận cho phép tác giả trả lời thảo luận.

 • Click vào tiêu đề của thảo luận sau đó sẽ hiển thị popup hiển thị chi tiết thảo luận tiếp theo bạn nhấn vào “Add discussions”.

 • Ngoài ra cho phép đính kèm tập tin khi tạo mới thảo luận.

 

Người phản biện (Reviewer). [Nếu chọn vai trò là reviewer]

Danh sách phản biện  

 
 • Trên menu “ Review> My review article”

 • Danh sách này giúp quản lý các phản biện cho bài viết, tình trạng phản biện.

 

Phản biện

 
 • Người phản biện sẽ nhận được email thông báo khi được gán làm người phản biện cho bài viết.

 • Trên danh sách các phản biện nhấn vào “tiêu đề bài viết” hoặc nhấn vào tác vụ “Review” để phản biện 

 • Chuyển sang tab “Download and review” để nhập thông tin phản biện

 • “Comment with authors, editor” : nhập nội dung phản biện gửi đến biên tập viên.

 • Opinion: chọn loại đánh giá cho bài bài báo.

 • Thêm mới thảo luận cho phản biện: nhấn vào nút “Add discussion” để thêm thảo luận cho phản biện, có thể đính kèm file chỉnh sửa  bài viết ở đây

 • Lưu ý : phản biện chỉ hoàn thành sau khi chọn “opinion”.

 

Danh sách thảo luận trong quá trình phản biện

 
 • Trên menu “ Review> Discussions

 • Danh sách quản lý thảo luận cho phép tác giả trả lời thảo luận.

 • Click vào tiêu đề của thảo luận sau đó sẽ hiển thị popup hiển thị chi tiết thảo luận tiếp theo bạn nhấn vào “Add discussions”.

 • Ngoài ra cho phép đính kèm tập tin khi tạo mới thảo luận.